Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Çevre Politikası

Çevre Politikası

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüs Tesisleri; akademik ve idari kadrosunun, öğrencilerinin, ziyaretçilerinin, işletme/kiracılarının, komşularının, ilişki içerisinde olunan altyüklenici ve tüm tedarikçilerinin doğal çevrenin korunması konusunda gerekli olanı yapmasını, bu husustaki koşulları sağlamasını, gerekli kaynakları ve bilgiyi eksiksiz olarak temin etmesini, hedef ve ilke olarak benimser.

Enerji yönetim sistemi, çevre yönetim sisteminin bir parçası olup enerji yönetimi, çevre yönetimi kapsamında ele alınmıştır. Özyeğin Üniversitesi, bu doğrultuda tüm faaliyetlerinde enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi konularında enerji performansını sürekli iyileştirerek sürdürülebilirliğe katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Özyeğin Üniversitesi yerine getirdiği tüm faaliyetlerin, çevrenin korunması açısından risklerini göz önünde bulundurarak kabul edilebilir seviyeye indirmek ve bu kapsamda iç ve dış bağlamların gerekliliklerini yerine getirmek ve fırsata dönüştürmek için gayret gösterir. Çevrenin korunmasını, kirliliğin azaltılmasını ve enerji verimliliğinin sağlanmasını, ilgili yasal düzenlemelere uymayı, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini, çevre boyut ve etkilerini değerlendirerek çevre performansının arttırılması için çevre yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Çevreyi korumak için sürdürülebilir kaynak kullanımı; geri dönüşüme, su kalitesine, hava kalitesine ve enerji performansına önem verilmesini, iklim değişikliğinin azaltılması ile biyoçeşitlilik ve ekosistemlerin korunmasını içermektedir.

Özyeğin Üniversitesi üst yönetimi, belirtilen taahhütlerin yerine getirileceğini, çevre yönetim sistemi için liderlik edeceğini ve tüm bu süreçlerin güvence altına alınacağını taahhüt eder.

Çevrenin Korunması ve Risk Yönetimi

Özyeğin Üniversitesi’ nde yatırım kararları alınırken, çevresel kıstaslar dikkate alınır. Tüm faaliyetlerde, çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranılır.

Özyeğin Üniversitesi kampüsü çevreye duyarlı ve sürdürebilir binalardan oluşmaktadır. Yeni yapılacak tesislerde de çevreye duyarlı binalar yapılması esastır.

Üniversite tesislerinde, yeni inşaat faaliyetlerinde, akademik faaliyetlerde ve Özyeğin Üniversitesinin adının geçtiği tüm organizasyonlarda, daha planlama aşamasında çevreyi tehdit eden unsurlar belirlenir.

Çevreyi tehdit eden tehlikelerin tespitinde ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için alınacak tedbirlerin planlanmasında, ilgili yasal düzenlemelere uyum esastır.

Risklerin azaltılmasında reaktif, proaktif ve önleyici yaklaşımlar kullanılır. Bunu sağlamak için ziyaretçiler, öğrenciler, akademik ve idari kadrolar, altyükleniciler tehlike belirleme ve risk değerlendirme yönteminin önemli katılımcılarıdır.

Tehlikelerin etkin bir şekilde belirlenmesi amacı ile yaşanan kıl payı atlatılan olay ve görülen tehlikeli durumların ilgili tüm paydaşlar tarafından bildirimini sağlayacak iletişim kanalları oluşturulacaktır.

Malzeme, ekipman ve sistemler seçilirken çevreye olumsuz etkisi en az olacaklar tercih edilecektir. Çevreye olumsuz etkisi olabilecek malzemelerin taşınması, depolanması ve kullanımı sırasında olabilecek dökülme, saçılma ve sızıntılara karşı önlemler alınacaktır.

Faaliyetlerimiz sonucu oluşabilecek tehlikelerden etkilenebilecek üçüncü taraflar (komşular, toplum, vb.), olası tehlikeler ve alınan önlemler hakkında bilgilendirilecektir.

Çevre Bilinci

Oluşturulan Çevre yönetim sisteminin, öğrenciler, akademik ve idari kadro tarafından benimsenen ve herkesin bu sistemleri yaşamının bir parçası haline getirebileceği bir yapıda olması esastır. Bu nedenle Özyeğin Üniversitesi çevre bilincini organizasyon kültürünün önemli bir unsuru olarak kabul eder. Bu konuda ortak davranış, alışkanlık, inanç ve değerlerin tüm paydaşlarda oluşturulması ve geliştirilmesi idari ve akademik tüm yöneticilerin öncelikli görevidir.

Özyeğin Üniversitesi’nin Çevre Bilinci, paydaşların çevre ile ilgili bilgileri güven içinde paylaşabilmesine ve paylaşmak için teşvik edilmesine, kabul edilebilir ve edilemez davranışlar arasındaki ilkesel ayrımın her bir birey tarafından kolaylıkla yapılabilmesine, sorgulamaya, mükemmelliğe yönelişe, kişisel sorumluluğa ve içsel denetime dayanır.

Özyeğin Üniversitesi çevre bilincinin geliştirilmesi için eğitimler, seminerler, etkinlikler ile bu konudaki çalışmaları destekler ve teşvik eder.

Atık Yönetimi 

Özyeğin Üniversitesinde çevre kirliliğinin önlenmesi amacı ile oluşabilecek atık miktarının en aza indirilmesi, oluşan atıkların yeniden kullanımı ve/veya geri dönüşüme kazandırılması esastır. Atıkların kaynağında azaltılması amacı ile seçilecek malzemeler, sistemler ve yöntemlerde verimlilik arttırıcı uygulamalar tercih edilecek, hurda ve fire mümkün olduğunca azaltılacaktır. Sıfır atık yaklaşımıyla atıkların azaltılması, yeniden kullanımı, geri dönüşüme kazandırılması ve bertarafı için yapılacak uygulamalarda ilgili yasal düzenlemelere uyulacak ve teknolojik gelişmeler takip edilerek uygun yöntemler belirlenecektir.

Yeni bina yapım faaliyetlerinde, akademik ve idari faaliyetlerde oluşabilecek tehlikeli atıklar belirlenip insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde uygun yöntemlerle toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Tüm üniversite tesislerinde akademik ve idari faaliyetler sonucu oluşacak tüm atıklar sınıflarına göre ayrıştırılacak ve doğru bertaraf edilmesi sağlanacaktır.

Öğrenciler, altyükleniciler, işletmeler/kiracılar, ilişki içerisinde olunan altyüklenici ve tüm tedarikçiler, ziyaretçiler ile akademik ve idari personel, kirliliğin azaltılması ve atık yönetimi konusundaki uygulamalar hakkında bilgilendirilecekler ve bu konuda üzerlerine düşen görev ve sorumluluklarını etkin uygulamaları sağlanacaktır.

Enerji Yönetimi 

Özyeğin Üniversitesinde enerji verimliliği, tesis altyapısı ve kurgusu ile idari tüm kararların ve son kullanıcı davranışlarının tamamı, planlanmış ve sürekli takip edilen bir enerji yönetim sistemine bağlı olarak devam ettirilir. Bu kapsamda enerji yönetimi konusunda kapsamlı bir yaklaşım benimsemektedir. Bu yaklaşım, enerji verimliliği, tesis altyapısı ve yönetimini içerir. Üniversite, enerji kaynaklarını etkili bir şekilde kullanır, yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına ilgi gösterir, atık enerjileri geri kazanır ve enerji kayıplarını minimize eder. Ayrıca, teknolojik gelişmeleri takip ederek, enerji verimli teknolojilere odaklanır. Yeni yatırım, satın alma ve iyileştirme projelerinde enerji verimliliği ve çevreci yaklaşım her zaman ön plandadır.

Su Yönetimi

Özyeğin Üniversitesi, su tüketiminin azaltılması ve yeniden kullanılmasını benimser. Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğini sağlamak için sürekli iyileştirme yaklaşımıyla su tüketimi izlenmekte, raporlanmakta, azaltılması için çalışmalar yapılmaktadır. Su verimliliğinin ve performansının iyileştirilmesi, yenilikçi teknolojilere yönelerek yaşam döngüsü boyunca suyla ilgili çevresel etkilerin en aza indirilmesi hedeflenmektedir. İçme suyunu, teknolojik çözümlerden de faydalanarak temin edecektir.

Süreklilik

Oluşturulan Çevre yönetim sisteminin kalıcı, tüm öğrenciler ile akademik ve idari kadro tarafından benimsenen ve herkesin bu sistemleri yaşamının bir parçası haline getirebileceği bir yapıda olması esastır. Bu amaçla Çevre yönetim sisteminin akılcı, pratik, dünya ve teknolojik açıdan gelişmeleri takip eden ve kendini geliştiren/yenileyen bir yapıda olması sağlanacaktır.

İletişim ve Farkındalık Yönetimi 

Özyeğin Üniversitesi, faaliyetlerinin çevre üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini, bu etkinin kurum tarafından nasıl yönetileceğini paydaşlarına aktarmak ve bu konuda görüşleri elde etmek üzere gerekli organizasyonu oluşturur. Bu organizasyon, ilgili tarafların bilgilendirilmesini ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimlerin analiz edilerek gerekli aksiyonlara dönüştürülmesini de kapsar. 

Tüm öğrencilerin, akademik-idari kadroların, altyüklenicilerin, işletme/kiracıların çevre yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasında üzerlerine düşen görev ve sorumlulukların farkında olmaları amacı ile eğitim programları uygulanır.

Doğal yaşamın, canlı çeşitliliğinin korunmasında, kirliliğin azaltılmasında enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik konusunda öğrenciler ve akademik-idari kadrolar, teknolojik gelişmeleri takip ederek kampanyalar, etkinlikler, posterler ve broşürlerle toplumun da farkındalığı arttırır.

Değişiklik Yönetimi 

Özyeğin Üniversitesi, kurulu süreçleri ve hizmetlerini etkileyebilecek olası değişiklikleri uygulamaya almadan önce çevre performansını güvence altına alacak düzenlemeleri gecikmeksizin belirler. Üniversite işleyişinde, yerleşiminde ve ilgili faaliyetlerinde oluşan değişiklikler nedeniyle artık ihtiyaç duyulmayan ya da etkisizleşen risk kontrollerini sonlandırmak veya yeniden düzenlemek için kurallar belirlenir ve uygulanır.

Çevre Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi 

Özyeğin Üniversitesi, hem süreçlerinin çevre üzerindeki etkilerini, hem de çevre yönetim sisteminin performansını izlemek ve sürekli iyileştirmek amacıyla performans göstergeleri geliştirir, izler ve performansı iyileştirmeyi amaçlar. Objektif ve yol gösterici göstergelerin seçilmesine öncelik verilir.

Gözetim ve Denetim

Belirlenen kurallara uyumun izlenmesi amacıyla gözetim ve denetimler sistematik olarak planlı bir şekilde yapılır. Nitelikli personel tarafından yapılan bu gözetim ve denetim faaliyetlerinin sonuçları kaydedilir ve objektif olarak değerlendirilir. Gözetim ve denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ve hedeflenen sonuçlara varmak üzere yapılması gerekenler gecikmeksizin planlanarak devreye alınır.