Özyeğin Üniversitesi, Çekmeköy Kampüsü Nişantepe Mahallesi Orman Sokak 34794 Çekmeköy İstanbul

Telefon : +90 (216) 564 90 00

Fax : +90 (216) 564 99 99

info@ozyegin.edu.tr

Güvenli Yaşam Politikası

Güvenli Yaşam Politikası

Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüs Tesisleri; akademik ve idari kadrosunun, öğrencilerinin, ziyaretçilerinin, işletme/kiracılarının, komşularının, ilişki içerisinde olunan altyüklenici ve tüm tedarikçilerinin fiziksel ve ruhsal sağlığını ve iş güvenliğini sağlamak için gerekli olanı yapmayı, bu husustaki koşulları sağlamayı, gerekli kaynakları eksiksiz olarak temin etmeyi hedef ve ilke olarak benimser. Kaynak planlamasında kaza, olay ve sağlık sorunlarının önlenmesi ve sağlık ve iş güvenliği performansının sürekli iyileştirilmesini öncelikli olarak ele alır.

Özyeğin Üniversitesi yerine getirdiği tüm faaliyetlerin Sağlık ve İş Güvenliği açısından tehlike ve risklerini göz önünde bulundurarak bu riskleri kabul edilebilir seviyeye indirmek ve fırsata dönüştürmek ve bu kapsamda iç ve dış bağlamların gerekliliklerini yerine getirmek için gayret gösterir. İşle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasını, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımının sağlanmasını, ilgili yasal düzenlemelere uymayı, uygunluk yükümlülüklerinin yerine getirileceğini, kabul görmüş iyi yönetim uygulamaları ile bu konuda öncü olmayı ve güvenli yaşam performansının arttırılması için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Özyeğin Üniversitesi üst yönetimi, belirtilen taahhütlerin yerine getirileceğini, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi için liderlik edeceğini ve tüm bu süreçlerin güvence altına alınacağını taahhüt eder.

Güvenli Çalışma/Yaşam Kültürü

Oluşturulan Güvenli Yaşam yönetim sisteminin, öğrenciler, akademik ve idari kadro tarafından benimsenen ve herkesin bu sistemleri yaşamının bir parçası haline getirebileceği bir yapıda olması esastır.

Özyeğin Üniversitesi, güvenli yaşam kültürünü, kendi kültürünün önemli bir unsuru olarak kabul eder. Bu konuda ortak davranış, alışkanlık, inanç ve değerlerin tüm paydaşlarda oluşturulması ve geliştirilmesi, gerektiğinde toplum sağlığına zarar vermeden, bireyler hakkındaki bilgilerle ilgili gizlilik unsuruna dikkat edilmesi, idari ve akademik tüm yöneticilerin öncelikli görevidir.

Özyeğin Üniversitesi’nin güvenli yaşam kültürü, paydaşların iş ve genel yaşama güvenliği ile ilgili bilgileri güven içinde paylaşabilmesine ve paylaşmak için teşvik edilmesine, kabul edilebilir ve edilemez davranışlar arasındaki ilkesel ayrımın her bir birey tarafından kolaylıkla yapılabilmesine, sorgulamaya, mükemmelliğe yönelişe, kişisel sorumluluğa ve içsel denetime dayanır.

Özyeğin Üniversitesi güvenli yaşam kültürünün geliştirilmesi için eğitimler, seminerler, etkinlikler ile bu konudaki çalışmaları destekler ve teşvik eder.

Proaktif Yaklaşım ve Tehlike Raporlama

Özyeğin Üniversitesinin yaklaşımı, olumsuzlukları ve kazaları önlemek, önlenemeyen olayların ise etkilerini hafifletmek odaklıdır. Bu yaklaşım gereği faaliyet gösterilen her alanda gözlenen tehlikeler, yaşanan ucuz atlatmalar ve uygunsuzluklar raporlanır ve raporlar ile gelen bilgiler etkin bir şekilde analiz edilerek önleyici aksiyonlara dönüştürülür.

Risk yönetiminde reaktif, proaktif ve önleyici yaklaşımlar kullanılır. Bunu sağlamak için ziyaretçiler, öğrenciler, akademik ve idari kadrolar, altyükleniciler tehlike belirleme ve risk değerlendirme yönteminin önemli katılımcılarıdır. Akademik ve idari kadro, öğrenciler hatta ziyaretçiler ve taşeronların yaşadıkları veya şahit oldukları kıl payı atlatılan olay ve tehlikeli durumların bildirimini sağlayacak iletişim kanalları oluşturur ve etkin bir şekilde işletir.

Risk Yönetimi

Özyeğin Üniversitesinde risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilebilmesi için üniversite tesislerinde, inşaat, yapım, onarım ve bakım aktivitelerinde, akademik faaliyetlerde ve Özyeğin Üniversitesinin adının geçtiği tüm organizasyonlarda planlama aşamasından başlayarak işin tamamlanmasına kadarki aşamalarda, tüm paydaşların sağlığını veya işlerin güvenliğini tehdit eden unsurlar belirlenir.

Tehlikelerin tespitinde ve risklerin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi için alınacak tedbirlerin planlanmasında ilgili yasal düzenlemelere ve risk yönetim hiyerarşisine uyum esastır.

Malzeme, ekipman ve sistemler seçilirken en az tehlike oluşturacak olanlar tercih edilir. Kontroller, testler, izleme ve ölçme faaliyetleri ile tehlike belirleme ve risk yönetim faaliyetlerinin etkinliği değerlendirilecek ve gerekli durumlarda ilave tedbirler planlanacaktır.

İletişim ve Farkındalık Yönetimi

Özyeğin Üniversitesi, faaliyetlerinin tüm paydaşları üzerinde nasıl bir etkisi olabileceğini, bu etkinin kurum tarafından nasıl yönetileceğini paydaşlarına aktarmak ve bu konuda görüşleri elde etmek üzere gerekli organizasyonu oluşturur. Bu organizasyon, ilgili tarafların bilgilendirilmesini ve ilgili taraflardan gelen geri bildirimlerin analiz edilerek gerekli aksiyonlara dönüştürülmesini de içerir.

Tüm öğrencilerin, akademik-idari kadroların ve altyüklenicilerin Güvenli Yaşam yönetim sisteminin etkin bir şekilde uygulanmasında üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları farkında olmaları amacı ile eğitim programları uygulanır. Ayrıca kampanyalar, posterler ve broşürlerle toplumun bilinçlendirilmesine katkıda bulunulur.

Sağlığın Korunması

Özyeğin Üniversitesinde herkesin sağlığının korunması önemlidir. Bu yüzden üniversite tesislerinde, akademik faaliyetlerde ve Özyeğin Üniversitesi’nin adının geçtiği tüm organizasyonlarda daha planlama aşamasında tüm paydaşların sağlığını tehdit eden unsurlar belirlenir.

Üniversite genelinde hijyen ve genel sağlık koruma kuralları belirlenir, tüm paydaşlar bu kurallar konusunda bilgilendirilir. Belirlenmiş kurallara uyum tüm paydaşların ortak sorumluluklarındandır.

Malzeme, ekipman, sistem ve kimyasallar seçilirken sağlığı en az tehdit edenler tercih edilir. Özel sağlık tehlikelerine maruz kalanlar başta olmak üzere sürekli sağlık kontrollerinden geçirilerek sağlıklarının korunması sağlanacaktır. Sağlık verileri toplanıp analiz edilerek önleyici faaliyetler planlanacaktır.

Büyük kitleleri ilgilendirebilecek sağlık tehditleri ile ilgili senaryolar oluşturulacak ve acil durum yönetimi kapsamında değerlendirilecektir.

Süreklilik ve Değişiklik Yönetimi

Özyeğin Üniversitesi, kurulu süreçleri ve hizmetlerini etkileyebilecek olası değişikliklerin uygulanmasından önce güvenli yaşam performansını güvence altına alacak düzenlemeleri belirler ve gecikmeksizin devreye alır. Üniversite işleyişinde, yerleşiminde ve ilgili faaliyetlerinde oluşan değişiklikler nedeniyle artık ihtiyaç duyulmayan ya da etkisizleşen risk kontrollerini sonlandırmak veya yeniden düzenlemek için kurallar belirlenir ve uygulanır. Bu amaçla Güvenli Yaşam yönetim sisteminin akılcı, pratik, dünya ve teknolojik açıdan gelişmeleri takip eden ve kendini geliştiren/yenileyen bir yapıda olması sağlanır.

Güvenli Yaşam Performansının İzlenmesi ve İyileştirilmesi

Özyeğin Üniversitesi, Güvenli Yaşam yönetim sisteminin performansını izlemek ve sürekli iyileştirmek amacıyla performans göstergeleri geliştirir, izler ve performansı iyileştirmeyi amaçlar.

Objektif ve yol gösterici göstergelerin seçilmesine öncelik verilir.

Gözetim ve Denetim

Belirlenen kurallara uyumun izlenmesi amacıyla gözetim ve denetimler sistematik olarak ve planlı bir şekilde yapılır. Nitelikli personel tarafından yapılan bu gözetim ve denetim faaliyetlerinin sonuçları kaydedilir, objektif olarak değerlendirilir. Gözetim ve denetim sonucunda tespit edilen eksiklikler ve hedeflenen sonuçlara varmak üzere yapılması gerekenler gecikmeksizin planlanarak devreye alınır.